Autopilv OÜ Isikuandmete töötlemise tingimused

Sissejuhatus

Käesolevates isikuandmete töötlemise tingimustes on kirjeldatud Autopilv OÜ (registrikood 14679515, aadress Tartu linn, Tartu linn, Turu 34b, 51004) (edaspidi „Autopilv“ või „meie“) isikuandmete töötlemise põhimõtteid. Palun tutvuge käesolevate isikuandmete töötlemise tingimustega hoolikalt, et aru saada, kuidas me teie isikuandmeid töödelda võime ja millised õigused teil isikuandmete töötlemisega seoses on. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste või taotluste korral võtke palun meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

1. Mõisted

„GDPR“ - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

„isikuandmed“ - Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

„kohalduv õigus“ - Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed rakendusaktid.

„Klient“ või „andmesubjekt“ - Füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Autopilve teenuseid ning kelle isikuandmeid Autopilv töötleb.

„Autopilv“ - Autopilv Eesti OÜ, registrikood 14679515, aadress Tartu linn, Tartu linn, Turu 34b, 51004

„töötlemine“ - Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

„vastutav töötleja“ - Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate isikuandmete töötlemise tingimuste tähenduses on vastutav töötleja Autopilv.

„veebileht“ - Autopilve veebileht https://Autopilv.ee ja sellega seotud alamdomeenid või Autopilve poolt tulevikus kasutusele võetav muu veebileht.

„volitatud Töötleja“ - Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

2. Üldsätted

2.1. Isikuandmete töötlemise tingimused kohalduvad, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Autopilve teenuseid või kui Klient kasutab Autopilve veebilehte.

2.2. Isikuandmete töötlemise tingimused kirjeldavad isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid. Kliendi isikuandmete töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka Kliendiga sõlmitud lepingus või lepingutes või Kliendi antud nõusolekus.

2.3. Autopilvel on õigus käesolevaid isikuandmete töötlemise tingimusi aeg-ajalt ja vastavalt vajadusele uuendada või muuta. Ajakohased ja kehtivad isikuandmete töötlemise tingimused on kättesaadavad Autopilve veebilehel.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

3.1. Sõltuvalt konkreetsest olukorrast võib Autopilv Kliendi isikuandmeid töödelda erinevatel eesmärkidel. Autopilv töötleb Kliendi isikuandmeid üksnes selleks kehtivate õigusaktide alusel õiguslikku alust omades.

3.2. Autopilv töötleb Kliendi isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alusel:

3.2.1. Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja lepingu täitmise tagamiseks või Kliendi saadetud päringutele ja taotlustele vastamiseks ja selliste päringute või taotluste töötlemiseks (õiguslik alus: GDPR artikkel 6 lõige 1 punkt b);

3.2.2. Autopilve juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmisega raamatupidamisseaduse alusel (õiguslik alus: GDPR artikkel 6 lõige 1 punkt c);

3.2.3. Autopilve õigustatud huvi korral, tingimusel, et Autopilve õigustatud huvi ei kaalu üles riivet andmesubjekti õigustele ja vabadustele (õiguslik alus: GDPR artikkel 6 lõige 1 punkt f).

4. ISIKUANDMETE KOGUMINE

4.1. Autopilv töötleb Kliendi kohta neid isikuandmeid, mida Klient on Autopilvele ise edastanud. Autopilv ei kogu Kliendi kohta isikuandmeid ise kolmandatest allikatest.

4.2. Isikuandmed, mida Autopilv oma Klientide kohta kogub ja töötleb, hõlmavad eelkõige järgmisi Kliendi poolt Autopilvele edastatud andmeid:

4.2.1. Autopilve veebilehel päringu saatmisel päringu sisu, Kliendi avaldatud nimi, e-postiaadress, telefoninumber ning muud Kliendi poolt avaldatud andmed;

4.2.2. Kui Klient soovib Autopilve teenuste kaudu sõidukit müüa, siis Kliendi kui müüja sõiduki andmed ja Kliendi kontaktandmed: nimi, e-post, telefoninumber;

4.2.3. Kui Klient soovib Autopilve teenuste kaudu sõidukit osta, siis sõiduki ostmise soovi korral: nimi, e-post, sõnumi sisu

4.2.4. Sõiduki müügilepingu sõlmimisel müügilepingu täitmisega seotud andmed, nt maksmise ja arveldamisega seotud info ja Autopilve poolt pakutavate teenuste osutamise käigus tekkivad andmed Kliendi kohta.

5. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD

5.1. Autopilv ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtivate õigusaktide alusel vajalik.

5.2. Üldreeglina säilitatakse Autopilve poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekkinud isikuandmeid 10 aasta jooksul Kliendiga sõlmitud lepingu lõppemisest (säilitamise õiguslik alus: tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lõige 4).

5.3. Müügilepingu sõlmimisel lepingu täitmisega seotud isikuandmeid, mille säilitamise kohustus tuleb raamatupidamisdokumentide säilitamiseks ettenähtud õigusaktidest säilitab Autopilv 7 aastat tehingu tegemisele järgneva kalendriaasta lõpust alates (säilitamise õiguslik alus: raamatupidamise seadus § 12).

5.4. Üksikasjaliku teabe saamiseks teiega seotud isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.

6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

6.1. Autopilvel on kehtiva õiguse alusel õigus kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejate kasutamise korral jääb Autopilv Kliendi ees täielikult vastutavaks selle eest, et volitatud töötlejad töötleksid Kliendi isikuandmeid õiguspäraselt.

6.2. Autopilve volitatud töötlejad, kes võivad Kliendi isikuandmeid töödelda on näiteks, aga mitte ainult IT-teenuste osutajad (näiteks serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad), Autopilve turunduspartnerid või muud kolmandatest isikutest koostööpartnerid.

7. ISIKUANDMETE TURVALISUS

7.1. Autopilv kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta Isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

7.2. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning Isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Autopilv isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8. KÜPSISED

8.1. Autopilv kasutab oma veebilehel küpsiseid.

8.2. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Kliendi arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Kliendi jälgimiseks või tuvastamiseks.

8.3. Autopilv kasutab Veebilehel küpsiseid järgmiste tööriistade kaudu:

8.3.1. Google Analytics statistilised küpsised, mida pakub Google, Inc, aadress 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid, poolt pakutav Google Analytics analüüsitööriist, mis aitab veebisaitide ja rakenduste omanikel mõista, kuidas külastajad nende vara kasutavad. Peamine küpsis, mida Google Analytics kasutab, on „__ga”. Täpsem kirjeldus Google poolt kasutatavate küpsiste kohta on kirjas Google tingimustes, mis on kättesaadavad: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

8.3.2. PHPSESSID hädavajalikud küpsised, mida säilitatakse veebilehitseja sirvimisseansi jooksul ja kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist. Kui Veebilehe kasutaja on keelanud küpsiste paigaldamise oma veebilehitseja seadistuste kaudu, siis ei pruugi Veebileht toimida selle täisfunktsionaalsuses.

8.3.3. CID hädavajalikud küpsised, mida säilitatakse kuni 10 aastat. Kui Veebilehe kasutaja on keelanud küpsiste paigaldamise oma veebilehitseja seadistuste kaudu, siis ei pruugi Veebileht toimida selle täisfunktsionaalsuses.

8.4. Kliendil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Klient arvestama, et veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides.

8.5. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

9. KLIENDI ÕIGUSED

9.1. Kliendil on tema isikuandmete töötlemisel kõik kohalduvatest õigusaktidest tulenevad õigused. Muuhulgas on Kliendil isikuandmete töötlemisel järgmised õigused:

9.1.1. juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas Autopilvel on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Autopilv Kliendi kohta töötleb;

9.1.2. õigus isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda Autopilvelt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

9.1.3. õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada Autopilvele vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;

9.1.4. õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Kliendi nõusolekul ja kui Klient on nõusoleku tagasi võtnud;

9.1.5. õigus piirata töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et Autopilv piiraks Kliendi Isikuandmete Töötlemist, näiteks kui Autopilv ei vaja Kliendi isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui Klient on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;

9.1.6. õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Kliendi isikuandmete töötlemine põhineb Kliendi antud nõusolekul, on Kliendil igal ajal õigus Autopilvele antud nõusolek tagasi võtta;

9.1.7. õigus andmete ülekantavusele: Kliendil on õigus ise saada Autopilvelt isikuandmeid, mida Klient on Autopilvele esitanud ning mida Autopilv töötleb kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Autopilv edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;

9.1.8. õigus esitada kaebus: Kui Klient leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

9.2. Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Kliendi isikuandmete töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Autopilve õigused või kohustused piirata Kliendi õigusi.

10. KONTAKTANDMED

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust järgmistel kontaktidel:

Ärinimi: Autopilv OÜ
Aadress: Turu 34b, 51004, Tartu
Telefon: +372 5661 1144
E-post: info@autopilv.ee